Fri frakt ved kjøp av sekk !

Kjøpsbetingelser

Oppdatert, 23.Mars 2021

Introduksjon

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

 1 Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

2 Partene

Selger er: Beckmann AS, Buråsen 32, 4636 Kristiansand, Norway, +47 38121080, nettbutikk@beckmann.no. Org number: 810438452, og betegnes heretter som som selger/selgeren.Kunde er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kunde/kunden.

Forbrukeren som foretar bestillinger betegnes i det følgende som kunde/kunden. Kundenmå være 18 år eller eldre for å kjøre et kjøp.

 

3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kunde skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kunde ikke bære.

 

4 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har sendt sin bestilling til selgeren.Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5 Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kunden.Dersom kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kunden utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen.

I nettbutikken bruker vi Klarna Checkout og Vipps som betalingsløsninger.

Kunder under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura fra Klarna

 

6 Levering

Levering er skjedd når kunden, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kunde uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kunden med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7 Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kunde når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8 Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kunden angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunde har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kunde dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kunde skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kundens bruk av angreretten.

Kunde kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kunden bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kundens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kunden, eller til kunde har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

9 Mangel ved varen – kundens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kunde innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunde har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kunde overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene, velge mellom retting og omlevering eller prisavslag.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kunde kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kunden.

 

 10 gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kunden unnlater å hente ubetalte varer, belastes kunde med et gebyr på 199,-

 

11 Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kunden rettigheter i tillegg til de kunden allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kundens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

12 Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kunden, eller i lovbestemte tilfelle.

 

13 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Updating…
  • Du har ingen produkter i handlekurven.